પ્રસ્તુત છે નવી બોલેરો નીઓ

શાન છે એટલે તો મહાન છે. આજે જ ટેસ્ટ ડ્રાઇવ લો!

ક્લાસિક ડિઝાઇન અને આધુનિક ખૂબીઓના જબરદસ્ત કૉમ્બિનેશનની સાથે બોલેરો નીઓ આપે છે અસલ SUVનો અનુભવ.

કિંમત શરૂ થાય છે રૂ. 8.48 લાખથી લઇને* (એક્સ શૉરૂમ ઑલ ઇંડિયા).

ઇંધણના પ્રકાર અને ટ્રાન્સમિશનને પસંદ કરો

કૃપા કરીને તમારી વિગતો સંપર્ક કરો

ટેસ્ટ ડ્રાઇવ માટે તમે પહેલી પસંદગી ધરાવતું સ્થળ એન્ટર કરો

This Site uses cookies, for more details please refer to Terms Of Use and Privacy Policy. If you agree to our use of cookies, please click / tap on 'I agree'.

 
I Agree